06-39587182

info@mafin.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN van MAFIN Business Solutions:

Mafin Business solution statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende te (1326BJ) Almere aan de Gleditsiastraat 62, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 77475909.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden, offertes

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Mafin Business solutions en een opdrachtgever, alsmede op door Mafin Business solution verstrekte offertes en opdrachten tot dienstverlening (hierna gezamenlijk ‘offerte(s)’). Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten.
 2. Door Mafin Business solution verstrekte offertes zijn geheel vrijblijvend en een maand geldig. Prijsopgaven van Mafin Business solution kunnen aangepast worden als gevolg van een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle in offertes vermelde of in overeenkomst opgenomen prijzen zijn exclusief btw en eventuele overige heffingen van overheidswege. 
 3. Genoemde prijzen, tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Prijzen die betrekking hebben op door Mafin Business solution geoffreerde samengestelde diensten verplichten Mafin Business solution niet om die diensten afzonderlijk uit te voeren tegen een evenredig deel van de samengestelde prijs.
 4. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk (of per e-mail) te worden bevestigd, door het ondertekenen of bevestigen van een offerte. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Mafin Business solution aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Mafin Business solution pas nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Mafin Business solutionspant zich in de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover redelijkerwijs mogelijk en voor zover noodzakelijk houdt Mafin Business solution de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Overeengekomen termijnen voor oplevering door Mafin Business solution aan de opdrachtgever zijn altijd indicatief en zijn nimmer fatale termijnen.
 3. De opdrachtgever garandeert dat alle informatie, gegevens en materialen (hierna gezamenlijk ‘informatie’) die hij aan Mafin Business solution levert ter uitvoering van de opdracht juist en geschikt zijn en dat hij bevoegd is die aan Mafin Business solution te leveren. Mafin Business solution is niet gehouden de juistheid en geschiktheid van de informatie te controleren. Voorts is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Mafin Business solution mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren informatie.
 4. Voordat de in het kader van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden publiek/openbaar worden gemaakt wordt de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld die werkzaamheden te controleren. De opdrachtgever kan de werkzaamheden vervolgens binnen redelijke termijn, doch maximaal twee weken goedkeuren, of afkeuren onder volledige opgave van alle geconstateerde gebreken. Mafin Business solution zal die vervolgens binnen redelijke termijn aanpassen en de werkzaamheden definitief opleveren (één ‘correctieronde’ is inbegrepen in de vergoeding) en de opdrachtgever factureren voor de laatste termijn. Verdere door de opdrachtgever gewenste correctieronden worden uitgevoerd tegen de dan geldende tarieven van Mafin Business solution, welke zij separaat in rekening zal brengen.
 5. Tenzij dat uitdrukkelijk overeengekomen is behoren het aanvragen van vergunningen, registraties voor keurmerken, uitvoeren van controles en tests en het beoordelen of de opdracht en/of eventuele instructies van de opdrachtgever voldoen aan kwaliteitsnormen, wet- en regelgeving, strijdig zijn met rechten van derden of jegens derden onrechtmatig zijn, niet tot de opdracht van Mafin Business solution. Dit is van overeenkomstige toepassing op het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten (zoals onder meer auteursrechten, naburige rechten, tekeningen- en modelrechten, octrooien, merkenrechten, maar ook rechten op handelsnamen, domeinnamen of portretrechten) van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen, al dan niet middels registratie op enigerlei wijze, voor de opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever zal de door Mafin Business solution benodigde informatie tijdig aanleveren, en in ieder geval onverwijld nadat Mafin Business solution daarom verzocht heeft. Indien de werkzaamheden wijzigen of uitgebreid worden als gevolg van het niet tijdig of geheel of gedeeltelijk niet aanleveren van juiste, deugdelijke informatie of door een gewijzigde dan wel onjuiste opdracht, worden deze werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de dan geldende gebruikelijke tarieven van Mafin Business solution.
 7. Mafin Business solution kan bij de uitvoering van de overeenkomst namens de opdrachtgever overeenkomsten sluiten met en gebruik maken van derden. Hiervoor is echter wel altijd schriftelijk toestemming nodig van de opdrachtgever. Mafin Business solution is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door deze derden, met die vermelding dat de aansprakelijkheid niet groter zal en kan zijn dan de aanneemsom van de opdracht.
 8. Klachten dienen onverwijld, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na oplevering van de opdracht, schriftelijk en gemotiveerd, onder expliciete aanwijzing van de klachten, aan Mafin Business solution te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de oplevering van de opdracht door Mafin Business solution volledig te hebben aanvaard en goedgekeurd.

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom (zoals onder meer auteursrechten, naburige rechten, tekeningen- en modelrechten, octrooien, merkenrechten, maar ook rechten op handelsnamen, domeinnamen, portretrechten) die rusten op of komen te rusten op in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, audio en/of visuele werken, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, ontwerpen, designs, toepassingen, websites, apps, concepten, strategieën (hierna gezamenlijk ‘werk(en)’), worden middels de overeenkomst, doch onder opschortende voorwaarde dat alle overeengekomen vergoedingen volledig door opdrachtgever aan Mafin Business solution voldaan zijn, door Mafin Business solution overgedragen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever accepteert de overdracht.
 2. Als gevolg van de overdracht is de opdrachtgever gerechtigd de werken te gebruiken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. De (door)verkoop of licensering door de opdrachtgever van de werken, geheel of delen daarvan, is evenwel uitgesloten.
 3. Mafin Business solution blijft zelf gerechtigd de geleverde werken te gebruiken ter promotie van haar bedrijf, in portfolio’s, communicatie-uitingen, op haar website en als onderdeel van haar bedrijfs-know-how bij de uitvoering van andere opdrachten, mits hiervoor toestemming is verleend door de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is verplicht de naam en/of het logo van Mafin Business solution op de werken te vermelden op een nader tussen partijen te bepalen wijze, tenzij anders door partijen overeengekomen.
 5. De opdrachtgever verleent hierbij aan Mafin Business solution toestemming om haar bedrijfsnaam en/of -logo te gebruiken ter promotie en publiciteit, bijvoorbeeld door deze op te nemen in een portfolio, in communicatie-uitingen, te vermelden op diens website. De opdrachtgever kan deze toestemming te allen tijde schriftelijk intrekken.

Artikel 4. Financiële afspraken

 1. De opdrachtgever is de in de overeenkomst bepaalde vergoeding verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats in de volgende termijnen: 30% bij het sluiten van de overeenkomst, 70% na oplevering van de werkzaamheden (na eerste correctieronde). Mafin Business solution zal de opdrachtgever daartoe op die momenten facturen. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf factuurdatum. Betaling vindt uitsluitend plaats via bancaire overschrijving naar een door Mafin Business solution op te geven bankrekening.
 2. De opdrachtgever dient facturen in een keer en volledig te betalen. Opschorting en verrekening zijn uitgesloten, tenzij Mafin Business solution daar vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.
 3. Eventuele kosten en onkosten, zoals onder meer kosten voor hosting, domeinnaamregistratie, de kosten voor de ‘business license’ als bedoeld in artikel 2.12, reis- en verblijfkosten, worden separaat door Mafin Business solution in rekening gebracht.
 4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen (alsmede overige verplichtingen) voldoet is zij direct en zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dan, naast het openstaande bedrag en overige door Mafin Business solution geleden schade, (a) de wettelijke handelsrente verhoogd met 5 procentpunten, (b) de buitengerechtelijke kosten voor incasso ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 350, (c) alle door Mafin Business solution gemaakte kosten zoals proceskosten, gerechtelijke kosten, werkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand, deurwaarders kosten, verschuldigd.

Artikel 5. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht.
 2. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk en met onmiddellijke ingang opzeggen tot het moment dat Mafin Business solution uitvoering geeft aan de overeenkomst. Mafin Business solution is niet gehouden de opdrachtgever van dat moment te informeren. Alle tot dan toe door de opdrachtgever betaalde bedragen blijven verschuldigd. Opzegging na dat moment is uitgesloten. Indien de opdrachtgever evenwel gebruik maakt van de ‘business license’ bedoeld in artikel 2.10 kunnen beide partijen de overeenkomst (uitsluitend) ten aanzien van dat gebruik op elk moment schriftelijk opzeggen – onverminderd artikel 2.11.
 3. Onverminderd de bevoegdheden die Mafin Business solution op grond van de wet toekomen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn is Mafin Business solution gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, en onverminderd het recht om terugbetaling van de reeds betaalde bedragen en/of schadevergoeding te vorderen, zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden indien:
  1. de opdrachtgever, ook na ingebrekestelling (indien vereist), haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt;
  2. beslag gelegd wordt onder de opdrachtgever, de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of de opdrachtgever faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt dan wel een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van voornoemde gebeurtenissen of toestanden;
  3. een wijziging van omstandigheden zich voordoet die instandhouding van de overeenkomst niet meer rechtvaardigt; dan wel indien
  4. een van voornoemde situatie zich naar het redelijk oordeel van Mafin Business solution dreigt voor te doen.

De artikelen 5.3a, 5.3b, 5.3c en 5.3d uit deze Algemene Voorwaarden gelden wederkerig voor beide contractpartijen.

 1. Alle bepalingen die naar hun aard ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, blijven alsdan van kracht, zoals onder meer artikelen 3.3-3.5, 6.

Artikel 6. Garanties, overmacht, vrijwaringen en aansprakelijkheid

 1. De opgeleverde werken zijn naar het beste weten van Mafin Business solution originele werken en maken naar het beste weten van Mafin Business solution, zonder dat te garanderen of vrijwaringen te verlenen, geen inbreuk op rechten van derden. 
 2. Onverminderd het recht van Mafin Business solution op ontbinding overeenkomstig artikel 5 is zij niet tot nakoming van de overeenkomst gehouden indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt hier mede, doch zonder beperking, verstaan: niet correcte nakoming van door Mafin Business solution ingeschakelde derden, gebrekkige aanlevering van informatie door de opdrachtgever, storingen in energienetwerken en communicatienetwerken, veranderende wet- en regelgeving in landen waar de werkzaamheden bedoeld zijn gebruikt te worden die nakoming bemoeilijken of onmogelijk maken, boycot, handelsembargo’s. 

Dit artikel 6.2 uit deze Algemene Voorwaarden geldt wederkerig voor beide contractpartijen.

 1. Mafin Business solution is niet aansprakelijk voor (a) fouten en gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde informatie, (b) fouten, vertragingen door of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, (c) gebreken in offertes of overschrijdingen van prijsopgaven van door de opdrachtgever ingeschakelde derden, (d) fouten of tekortkomingen in de door Mafin Business solution uitgevoerde werkzaamheden indien de opdrachtgever de gelegenheid tot controle heeft gehad zoals bepaald in artikel 2.4, maar geen bezwaren heeft geuit of van die gelegenheid geen gebruik gemaakt heeft, (e) beëindiging van de ‘business license’ omschreven in artikel 2.10.
 2. Mafin Business solution is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare directe schade. Onder directe schade wordt hier uitsluitend verstaan: (a) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, (b) de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Mafin Business solution aan de overeenkomst te laten beantwoorden en (c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade. Aansprakelijkheid van Mafin Business solution voor alle andere vormen van schade dan voornoemd, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verloren klanten, reputatieschade, immateriële schade, vergaan van informatie, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

Dit artikel 6.4 uit deze Algemene Voorwaarden geldt wederkerig voor beide contractpartijen.

 1. Alle aanspraken van de opdrachtgever jegens Mafin Business solution vervallen binnen de wettelijke regels met betrekking tot verjaring en verval.
 2. Niets in deze algemene voorwaarden beperkt evenwel de aansprakelijkheid van Mafin Business solution voor schade als gevolg van diens opzet of grove nalatigheid.

Artikel 7. Algemene bepalingen

 1. Mafin Business solution de opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie (zoals o.a. bedrijfs-know-how, technische informatie, informatie over leveranciers, afnemers, gebruikers, bezoekers en andere relaties, software, programmatuur, guidelines, betalingsgegevens, informatie over bedrijfsprocessen) over elkaar die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen, alsmede de in de overeenkomst vastgelegde afspraken, strikt geheim houden en niet gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. Het is Mafin Business solution en de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij deze overeenkomst of de daaruit voortvloeiende rechten en plichten, waaronder ook de licentie, aan derden over te dragen.
 3. Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden.
 4. In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.
 5. Nietigheid of vernietiging, om welke reden dan ook, deels of geheel, van enige bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De betrokken (delen van die) bepaling zal (zullen) in overleg tussen Mafin Business solution en de opdrachtgever worden omgezet in de rechtens wel toelaatbare bepaling die naar inhoud en strekking daar het meest mee overeenstemt.
 6. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 7. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst worden in eerste instantie uitsluitend aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van Mafin Business solution om dat geschil bij een andere rechter aanhangig te maken, een en ander tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Versie 01-03-2020

Call Now ButtonVragen? bel ons!